Homepage / Kunstmarkt 2021 / Algemene voorwaarden
Het bestuur van Stichting Kunstmarkt Gemert heeft besloten om de kunstmarkt in 2021 NIET door te laten gaan i.v.m. onzekerheden m.b.t. coronamaatregelen. We hopen in 2022 de kunstmarkt wel te kunnen organiseren en zien U dan graag als deelnemer/bezoeker op de kunstmarkt. Het bestuur van Stichting Kunstmarkt Gemert heeft besloten om de kunstmarkt in 2021 NIET door te laten gaan i.v.m. onzekerheden m.b.t. coronamaatregelen. We hopen in 2022 de kunstmarkt wel te kunnen organiseren en zien U dan graag als deelnemer/bezoeker op de kunstmarkt.

 

Onder voorbehoud ivm coronacrisis!!!!!

Op Zondag 15 Augustus 2021 wordt voor de zeventiende keer de Kunstmarkt op het  Ridderplein in Gemert gehouden. De markt duurt van 12.00 tot 17.00 uur  en heeft een open karakter. De markt wordt georganiseerd door de  Stichting Kunstmarkt Gemert. Net als vorig jaar zal er voor een  standplaats op de markt, een selectie plaatsvinden.

De inschrijfprocedure is als volgt:

De inschrijving:

 • Inschrijven kan vanaf 1 januari 2021
 • Uw inschrijving dient vergezeld te gaan van 3 digitale  foto’s (max 3 MB per foto). Deze foto’s dienen een feitelijke  representatie te zijn van het soort werk waarmee u verschijnt op de  markt.
 • Wij nodigen u uit om het inschrijfformulier(en)  vóór 1 april 2021 te versturen (uitsluitend per  internet).
 • Incomplete formulieren en/of te laat ingestuurde  formulieren worden niet verwerkt en leiden tot uitsluiting van  inschrijving.

Selectiecriteria:

 • Een selectiecommissie zal aan de hand van de ingezonden  foto’s beoordelen op professionaliteit, kwaliteit en diversiteit.
 • Er worden dit jaar maximaal 75 plaatsen gereserveerd  voor kunstenaars uit de selectieprocedure.
 • De commissie draagt zorg voor diversiteit c.q. variatie  bij de inrichting van de kunstmarkt.
 • Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de  aangeboden kunstzinnige producten door exposant zelf zijn vervaardigd.  Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de  aangeboden kunst.
 • De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica,  dan wel als kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen  artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie en geen  ,,kopieerwerk” van kunstwerken van derden.
 • Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter  met dien verstande dat deze ter ondersteuning dienen van de verkoop van  origineel werk zoals hierboven bedoeld.
 • Het demonstreren van uw discipline tijdens de kunstmarkt  wordt zeer op prijs gesteld. We streven er naar dat de kunstmarkt een  interactief gebeuren is tussen kunstenaar en bezoeker.

Resultaat van de procedure:

 • U ontvangt voor mei 2021 een bevestiging dat u bent  geselecteerd of een bericht dat u bent afgewezen.
 • De uitkomst van de selectieprocedure is bindend.
 • Indien u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat  natuurlijk niet zeggen dat uw werk van onvoldoende niveau is.
 • Uiterste betalingstermijn is 20 mei 2021,  uw inschrijving is daarmee pas definitief.   Vrijgekomen plaatsen (door niet tijdige betaling) worden na 20 mei 2020 aan anderen toegewezen.

Inschrijfgeld:

 • Het inschrijfgeld voor 2021 bedraagt €45,00
 • Hiervoor krijgt u: één kraam van 1  x 4 meter, met witte zeilen: een bovenzeil en achterzeil. De volledige  kraam staat bij aankomst voor u klaar (er worden geen stoelen bij de  kraam geleverd).
 • Iedere deelnemer heeft aan een zijde een vrije hoek om  aan de voorzijde van de kraam te komen. Dit is geen expositie ruimte  maar vrije loopruimte.
 • Gratis koffie en thee gedurende de gehele markt bij de  info stand.
 • Per kraam 2 krentenbollen.
 • Doorverwijzing naar uw eigen website op de  deelnemerslijst.
 • Promotie van de markt gebeurt door artikelen in regionale  dag- en weekkranten en vakbladen. Ook verzenden wij promotiemateriaal  naar galeries, bibliotheken en VVV kantoren, hotels en campings. Verder  wordt op de regionale radio en TV aandacht aan dit evenement  geschonken.
 • De deelnemers mogen vanaf 10.00 uur ’s morgens hun kraam  inrichten.
 • De stichting draagt geen verantwoording voor eventuele  schade aan voertuigen of materialen die kan ontstaan tijdens de op- en  afbouw en gedurende de markt.
 • Meerkosten: Extra vrije expositie ruimte naast de kraam  van 4 meter €20,00
 • Extra balk, alleen indien bij inschrijving aangevraagd.
 • Stroom (beperkt aantal locaties) Zelf zorgen voor  verlengsnoer etc.

Annuleren:

 • Uw deelname ongedaan maken kan tot uiterlijk 12 juli  2021 bij afzegging later zal het inschrijfgeld niet meer worden terug  gestort.

Afgelasten:

 • Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden  om deze af te lasten om reden buiten de invloedssfeer van de  organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden,  schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de Stichting  Kunstmarkt Gemert aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of  indirecte (zoals verminderde/geen verkoop) kosten.

Opbouwen en Afbreken:

 • De deelnemers dienen zelf te zorgen voor materiaal om het  achterzeil vast te zetten.
 • Het is nadrukkelijk NIET toegestaan haringen, spijkers of  ander materiaal te gebruiken om het achterzeil in de voegen van het  Ridderplein te fixeren.
 • Als alternatief kunt u met uw achterbuurman/vrouw  overleggen om het achterzeil samen te binden of met behulp van  gewichten te fixeren. (bijv. 2 jerrycans gevuld met water).We maken u  er wel op attent dat bij wind de achterzeilen LOS moeten hangen zodat  de kraam niet door een windvlaag wordt omgewaaid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade  dan ook.
 • Voor het afval dat tijdens de marktperiode bij uw  standplaats ontstaat stellen wij plastic vuilniszakken beschikbaar. Wij  vragen u deze  vuilniszakken na afloop van de markt mee te nemen naar uw  eigen adres.
 • De kramen moeten tot 17.00 ingericht blijven. Pas daarna  kunnen de kramen worden opgeruimd. Auto’s worden niet eerder  toegelaten.

Stroomvoorziening:

 • In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk  is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een  stroomaansluiting gezorgd worden.
 • Deze aansluitingen zijn slechts aan de buitenranden van  de markt en beperkt beschikbaar.
 • Aansluitsnoeren e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker  zelf verzorgd te worden.

Afwezigheid:

 • Kramen die om 12.00 uur niet in gebruik zijn genomen,  terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven, worden door de  commissie vergeven.

Veiligheid:

 • Voor de Kunstmarkt staat veiligheid boven alles. Tijdens  de kunstmarkt kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren  dit vereisen.
 • Van elke deelnemer wordt verwacht zelf de nodige  waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te  volgen.

Aansprakelijkheid:

 • De Kunstmarkt handelt als intermediair tussen consument  en deelnemer en is daarom niet aansprakelijk voor enigerlei  calamiteiten (zoals ongevallen, schade of diefstal), indien die zich  voordoen bij uitvoering van het evenement en/of entertainment. De  organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke kan zijn ontstaan  voor, tijdens of na de kunstmarkt; dit betreft zowel schade aan  kunstwerken, als aan uzelf of uw voertuig. U dient de aanwijzingen van  organisatie, politie en brandweer op te volgen. Bij niet naleving van  regels en/of aanwijzingen kan verwijdering of uitsluiting van deelname  aan kunstmarkt het gevolg zijn.
 • Als deelnemer van de kunstmarkt Gemert 2020 dient u zelf  een WA verzekering te hebben afgesloten.

Privacybeleid : 

Door accoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft U ons toestemming tot eventueel publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van U,  op bv INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA t.b.v. promotie van de Kunstmarkt.

Comments are closed.