Algemene voorwaarden

Op Zondag 21 Augustus 2022 wordt voor de zeventiende keer de Kunstmarkt op het Ridderplein in Gemert gehouden. De markt duurt van 12.00 tot 17.00 uur en heeft een open karakter. De markt wordt georganiseerd door de Stichting Kunstmarkt Gemert. Net als vorig jaar zal er voor een standplaats op de markt, een selectie plaatsvinden.

De inschrijfprocedure is als volgt:

De inschrijving:

 • Inschrijven kan vanaf 1 januari 2022
 • Uw inschrijving dient vergezeld te gaan van 3 digitale foto’s (max 3 MB per foto). Deze foto’s dienen een feitelijke representatie te zijn van het soort werk waarmee u verschijnt op de markt.
 • Wij nodigen u uit om het inschrijfformulier(en) vóór 1 mei 2022 te versturen (uitsluitend per internet).
 • Incomplete formulieren en/of te laat ingestuurde formulieren worden niet verwerkt en leiden tot uitsluiting van inschrijving.

Selectiecriteria:

 • Een selectiecommissie zal aan de hand van de ingezonden foto’s beoordelen op professionaliteit, kwaliteit en diversiteit.
 • Er worden dit jaar maximaal 75 plaatsen gereserveerd voor kunstenaars uit de selectieprocedure.
 • De commissie draagt zorg voor diversiteit c.q. variatie bij de inrichting van de kunstmarkt.
 • Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de aangeboden kunstzinnige producten door exposant zelf zijn vervaardigd. Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de aangeboden kunst.
 • De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel als kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie en geen ,,kopieerwerk” van kunstwerken van derden.
 • Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter met dien verstande dat deze ter ondersteuning dienen van de verkoop van origineel werk zoals hierboven bedoeld.
 • Het demonstreren van uw discipline tijdens de kunstmarkt wordt zeer op prijs gesteld. We streven er naar dat de kunstmarkt een interactief gebeuren is tussen kunstenaar en bezoeker.

Resultaat van de procedure:

 • U ontvangt voor 15 mei 2022 een bevestiging dat u bent geselecteerd of een bericht dat u bent afgewezen.
 • De uitkomst van de selectieprocedure is bindend.
 • Indien u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat natuurlijk niet zeggen dat uw werk van onvoldoende niveau is.
 • Uiterste betalingstermijn is 1 juni 2022, uw inschrijving is daarmee pas definitief. Vrijgekomen plaatsen (door niet tijdige betaling) worden na 1 juni 2022 aan anderen toegewezen.

Inschrijfgeld:

 • Het inschrijfgeld voor 2022 bedraagt €45,00
 • Hiervoor krijgt u: één kraam van 1 x 4 meter, met witte zeilen: een bovenzeil en achterzeil. De volledige kraam staat bij aankomst voor u klaar (er worden geen stoelen bij de kraam geleverd).
 • Iedere deelnemer heeft aan een zijde een vrije hoek om aan de voorzijde van de kraam te komen. Dit is geen expositie ruimte maar vrije loopruimte.
 • Gratis koffie en thee gedurende de gehele markt bij de info stand.
 • Per kraam 2 krentenbollen.
 • Doorverwijzing naar uw eigen website op de deelnemerslijst.
 • Promotie van de markt gebeurt door artikelen in regionale dag- en weekkranten en vakbladen. Ook verzenden wij promotiemateriaal naar galeries, bibliotheken en VVV kantoren, hotels en campings. Verder wordt op de regionale radio en TV aandacht aan dit evenement geschonken.
 • De deelnemers mogen vanaf 10.00 uur ‘s morgens hun kraam inrichten.
 • De stichting draagt geen verantwoording voor eventuele schade aan voertuigen of materialen die kan ontstaan tijdens de op- en afbouw en gedurende de markt.
 • Meerkosten: Extra vrije expositie ruimte naast de kraam van 4 meter €20,00
 • Extra balk, alleen indien bij inschrijving aangevraagd.
 • Stroom (beperkt aantal locaties) Zelf zorgen voor verlengsnoer etc.

Annuleren:

 • Uw deelname ongedaan maken kan tot uiterlijk 13 juli 2022, bij afzegging later zal het inschrijfgeld niet meer worden terug gestort.

Afgelasten:

 • Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om reden buiten de invloedssfeer van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de Stichting Kunstmarkt Gemert aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte (zoals verminderde/geen verkoop) kosten.

Opbouwen en Afbreken:

 • De deelnemers dienen zelf te zorgen voor materiaal om het achterzeil vast te zetten.
 • Het is nadrukkelijk NIET toegestaan haringen, spijkers of ander materiaal te gebruiken om het achterzeil in de voegen van het Ridderplein te fixeren.
 • Als alternatief kunt u met uw achterbuurman/vrouw overleggen om het achterzeil samen te binden of met behulp van gewichten te fixeren. (bijv. 2 jerrycans gevuld met water). We maken u er wel op attent dat bij wind de achterzeilen LOS moeten hangen zodat de kraam niet door een windvlaag wordt omgewaaid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade dan ook.
 • Voor het afval dat tijdens de marktperiode bij uw standplaats ontstaat stellen wij plastic vuilniszakken beschikbaar. Wij vragen u deze vuilniszakken na afloop van de markt mee te nemen naar uw eigen adres.
 • De kramen moeten tot 17.00 ingericht blijven. Pas daarna kunnen de kramen worden opgeruimd. Auto’s worden niet eerder toegelaten.

Stroomvoorziening:

 • In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluiting gezorgd worden.
 • Deze aansluitingen zijn slechts aan de buitenranden van de markt en beperkt beschikbaar.
 • Aansluitsnoeren e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf verzorgd te worden.

Afwezigheid:

 • Kramen die om 12.00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven, worden door de commissie vergeven.

Veiligheid:

 • Voor de Kunstmarkt staat veiligheid boven alles. Tijdens de kunstmarkt kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen.
 • Van elke deelnemer wordt verwacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen.

Aansprakelijkheid:

 • De Kunstmarkt handelt als intermediair tussen consument en deelnemer en is daarom niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten (zoals ongevallen, schade of diefstal), indien die zich voordoen bij uitvoering van het evenement en/of entertainment.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke kan zijn ontstaan voor, tijdens of na de kunstmarkt; dit betreft zowel schade aan kunstwerken, als aan uzelf of uw voertuig. 
 • U dient de aanwijzingen van organisatie, politie en brandweer op te volgen.
 • Bij niet naleving van regels en/of aanwijzingen kan verwijdering of uitsluiting van deelname aan kunstmarkt het gevolg zijn.
 • Als deelnemer van de kunstmarkt Gemert  dient u zelf een WA verzekering te hebben afgesloten.

Privacybeleid :

 • Hoe gaat Kunstmarkt Gemert om met uw verstrekte gegevens? Lees de PRIVACY-VERKLARING.
 • Door accoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft U ons toestemming tot eventueel publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van U, op bv INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA t.b.v. promotie van de Kunstmarkt.